اهداف رشته معماری

اهداف رشته معماری


معماری در لغت به معنای علم بنایی و ابعادسازی آمده است و معمار به معنای بسیار عمارت کننده آن که عمارت کند و موجب رونق و تعالی گردد و عمارت نیز به معنی آبادی است. لغات هم ریشه معماری و عمارت نیز همه معنایی از آبادانی و زندگی و حیات را درخود دارند. معمر به معنای طویل العمر، معمر به معنای منزل فراخ با آب و گیاه و مردم است. معمور یعنی آبادان، آباد، مسکون و دارای جمعیت از مردمان (لغت نامه دهخدا). درقرآن نیز در مواردی به ساختن و معماری و یا عمارت که ریشه معماری دارد، اشاره شده است. هنگامی که خداوند می‎فرماید "عمروالارض" یعنی زمین را آباد کنید و زمین بنایی والا می باشد. تعمیر هم از همین ماده است و همچنین عمر نیز به معنای تعمیر بدان بواسطه روح است واگر زیارت خانه خدا هم عمره می گویند باز به همین خاطر است که زیارت مردم مایه آبادانی بیت الله الحرام است. در تفسیرالمیزان مجموعه این معانی ( لغوی وقرانی) نشان می دهد که مفهوم "معماری" عمیق‎تر از ساختن به تنهایی و ابعادش وسیعتر از به وجود آوردن کالبد یک ساختمان می‎باشد که مفاهیمی مانند زنده‎سازی و احیاء و تداوم وحیات وآبادانی را درخود نهفته دارد یا به عبارت دیگر معماری همواره به معنای ایجاد فضایی با روح و حیات تصور می گردد. در این جا در مقام تعریف معماری باید به چند نکته زیر توجه کنیم :

     اول اینکه در معماری همیشه معرفت و عمل به هم پیوستهاست و سیر از معرفت به عمل و اجرا معماری را پدید می آورد. دیگر اینکه اثرمعماری همواره در پیوند با محیط مطرح است و بدون ارتباط با محیط و بافت اطرافش شکل نمی‎گیرد وتعریف نمی شود.

بدین ترتیب از مجموعه تمامی آنچه به اجمال بیان شد بطور خلاصه میتوان گفت که:

     معماری نوعی عمل خلاقانه است که مقصود آن شکل دادن به فضای زیست انسان درتمامیتش می‎باشد و گستردة آن از جوابگویی به نیازهای انسانی در پیوند با محیط و طبیعت تا بیان عواطف و اعتقادات او طیف وسیعی را در برمی‎گیرد.

هدف رشته معماری : 

پرورش استعداد خلاق و انتقال دانش ها و مهارت ها جهت تربیت متخصصین کارآمدی است که با ادراک معرفت‍ ها و تئوری های مربوط به موضوع بنا به جنبه های عملی آن نیز توجه نموده و حرکت از معرفت به عمل و اجرا را پدپد‌آورد. نهایتاً توان انتظام بخشی به فضای زیست انسانی را داشته و ابعاد کمی و شرایط کیفی زیست و رشد در جامعه را فراهم آورد.