متن خبر

انجمن علمی شهرسازی برگزار می کند:کارگاه آموزشی آشنایی با منابع اطلاعاتی علمی و پایگاه های اطلاعاتی

انجمن علمی شهرسازی برگزار می کند:کارگاه آموزشی آشنایی با منابع اطلاعاتی علمی و پایگاه های اطلاعاتی