متن خبر

انجمن علمی دانشجویی بخش شهرسازی برگزار می کند: سومین دوره مقدماتی کارگاه آموزشی نرم افزار Sketch UP

انجمن علمی دانشجویی بخش شهرسازی برگزار می کند: سومین دوره مقدماتی کارگاه آموزشی نرم افزار Sketch UP