متن خبر

انجمن علمی بخش شهرسازی برگزار می کند: کارگاه مقدماتی و تخصصی Arc GIS در شهرسازی

انجمن علمی بخش شهرسازی برگزار می کند: کارگاه مقدماتی و تخصصی Arc GIS در شهرسازی