متن خبر

انجمن علمی بخش شهرسازی برگزار می کند:کارگاه آشنایی با کاربرد GIS در طراحی شهری

انجمن علمی بخش شهرسازی برگزار می کند:کارگاه آشنایی با کاربرد GIS در طراحی شهری