متن خبر

انجمن علمی بخش شهرسازی برگزار می کند: نشست آشنایی با گرایش های اصلی مهندسی شهرسازی

انجمن علمی بخش شهرسازی برگزار می کند: نشست آشنایی با گرایش های اصلی مهندسی شهرسازی