متن خبر

انجمن علمی بخش شهرسازی برگزار می کند:سمینار تخصصی در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری

انجمن علمی بخش شهرسازی برگزار می کند:سمینار تخصصی در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری