امکانات ورزش

امکانات ورزش


برنامه امکانات ورزشی دانشکده هنر و معماری

 

سالن بیلیارد

 

 

 

برنامه سالن بیلیارد

 

برادران

دانشجویان و همکاران

8 الی 18

روزهای زوج

 

خواهران

دانشجویان و همکاران

8 الی 18

روزهای فرد

 

 


سالن بدنسازی

 

برنامه سالن بدنسازی

 

 

 

دانشجویان پسر و همکاران مرد

دانشجویان دختر و همکاران خانم

دانشجویان پسر

18-14

14-12

12-8

 


زمین چمن مصنوعی

همه روز از ساعت 8 الی 18 به استثناء روز های پنجشنبه و جمعه

*تمامی اوقات در اختیار دانشجویان و همکاران  مرد

*حضور بانوان در زمان مسابقه