آمار دانشجویان بخش شهرسازی

آمار دانشجویان بخش شهرسازی


 

 

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری نوبت

مهندسی شهرسازی

150

* * اول

برنامه ریزی شهری

* 59 * اول
طراحی شهری

*

54

*

اول
برنامه ریزی منطقه ای  * 40 * اول

جمع کل

150 153 - -