افتخارات نشریه علمی دانشجویی هفت

افتخارات نشریه علمی دانشجویی هفت


 

افتخارات نشریه علمی دانشجویی هفت

سال تحصیلی

عنوان جشنواره (حوزه رقابتی)

مقام

افتخارآفرین

1390

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده دومین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

1391

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده پنجمین جشنواره ملی حرکت

قابل تقدیر

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

1391

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده سومین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

1392

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده چهارمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

1393

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

1394

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده ششمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی شهرسازی

1395

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی شهرسازی

1395

بخش نشریه علمی تخصصی هنر و معماری نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

رتبه اول

انجمن علمی شهرسازی

1395

بخش طرح روی جلد نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

رتبه اول

فاطمه داوودی مقدم

1395

بخش مقاله علمی تخصصی هنر و معماری نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

رتبه اول

محمدعلی کریمی‌پور

1395

بخش مقاله علمی تخصصی هنر و معماری نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

رتبه سوم

علی عارف

1395

بخش گزارش نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

رتبه دوم

زهرا خاکسار

1395

بخش تیتر نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

رتبه دوم

زهرا خاکسار

1395

بخش گرافیک و صفحه‌آرایی نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

رتبه دوم

پیمان نجفی – زهرا خاکسار

1395

بخش یادداشت و سرمقاله نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

قابل تقدیر

سینا جنگجو

1396

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی شهرسازی

1396

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده دهمین جشنواره ملی حرکت

قابل تقدیر

انجمن علمی شهرسازی

1396

بخش ویژه (آسیب‌های اجتماعی) جشنواره ملی تیتر 10

رتبه اول

زهرا خاکسار

1396

بخش طرح جشنواره ملی تیتر 10

رتبه سوم

فاطمه داوودی مقدم

1396

نشریه علمی علمی تخصصی هنر و معماری برگزیده جشنواره ملی تیتر 10

رتبه سوم

انجمن علمی شهرسازی

1397

طرح برگزیده جشنواره ملی تیتر 11

رتبه اول

روزبه ایمانی

1397

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده یازدهمین جشنواره ملی حرکت

دوم

انجمن علمی شهرسازی

1397

مقاله اقتصادی جشنواره ملی تیتر 11

رتبه سوم

سینا جنگجو

1397

کاریکاتور جشنواره ملی تیتر 11

رتبه سوم

سینا جنگجو

1397

بخش ویژه دانشگاه و حل مسائل ملی بخش گزارش جشنواره ملی تیتر 11

رتبه سوم

نرگس صابر سنگری

1397

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی شهرسازی

1397

نشریه برگزیده و منتخب معاونت دانشجویی فرهنگی دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی شهرسازی

1397

بخش نشریه علمی تخصصی هنر و معماری دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

اول

انجمن علمی شهرسازی

1397

بخش مقاله علمی تخصصی هنر و معماری دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

اول

تهمینه فیزابی

1397

بخش مقاله علمی تخصصی هنر و معماری دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

دوم

محمد جواد زمزمی ستوده

1397

بخش مقاله علمی تخصصی هنر و معماری دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

سوم

نازآفرین نگهداری

1397

بخش مقاله علمی تخصصی هنر و معماری دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

قابل تقدیر

سینا جنگجو

1397

بخش مقاله علمی تخصصی هنر و معماری دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

قابل تقدیر

عباس کیانی

1397

بخش ویژه تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و راهکارها دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

دوم

نیلوفر پناهی

1397

بخش ویژه تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و راهکارها دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

سوم

محمد جواد زمزمی ستوده

1397

بخش ویژه تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و راهکارها دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

قابل تقدیر

الهام اشرف‌زاده

1397

بخش ویژه تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و راهکارها دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

قابل تقدیر

سیده فاطمه حسینی

1397

بخش طرح دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

سوم

روزبه ایمانی

1397

بخش مقاله اقتصادی دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

قابل تقدیر

سینا جنگجو

1397

بخش طرح روی جلد دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

قابل تقدیر

سینا جنگجو

1398

بخش نشریه علمی دانشجویی برگزیده نهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز

برگزیده

انجمن علمی شهرسازی