اعضا هیآت علمی

اعضا هیآت علمی


صفحه اصلی| دانشگاه شیراز| بخش معماری |بخش شهرسازی |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش

 

  آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی 

ماده 21- ساعت خدمت اعضاء 40 ساعت در هفته می باشد. که ساعات حضور آنان مطابق با برنامه ابلاغی دانشگاه، در طول روزهای کاری هفته توزیع می گردد.

تبصره 1- اعضا نمی توانند وظایف محول را به دیگری واگذار نمایند. دانشگاه می تواند در موارد مرخصی، ماموریت و بیماری و ... وظایف محول عضو را به طور موقت با سایر اعضاء ارجاع نماید.
تبصره 2- ساعت شروع و خاتمه خدمت اعضاء و واحدهای دانشگاه با رعایت سقف ساعات خدمت، حسب مورد از سوی هیأت رئیسه در چارچوب ضوابط مصوب هیأت امنا تعیین می گردد.
تبصره 3- اعضا مکلفند در ساعات خدمت تعیین شده خود، مناسب با وضعیت خدمتی خود (تمام وقت 40 ساعت، نیمه حضوری 20 ساعت و یا نیمه وقت 20 ساعت) حسب مورد در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول را انجام دهند. عدم رعایت این تبصره تخلف محسوب می شود و با متخلفین با رعایت تبصره ((1)) ذیل ماده ((2)) دستورالعمل خدمت اعضاء به شیوه نیمه حضوری(پیوست شماره 1) بر اساس قانون مقرارت انتظامی اعضای هیأت علمی رفتار خواهد شد.

ماده 22- تکالیف و وظایف عضو با رعایت مفاد ماده((21)) این آیین نامه بر شش فعالیت ذیل استوار است.

22-1- فعالیت فرهنگی، تربیتی و اجتماعی؛
22-2- فعالیت آموزشی (نظری و عملی)؛
22-3- فعالیت پژوهشی و فناوری؛
22-4- فعالیت علمی و اجرایی؛
 22-5- راهنمایی دانشجو و سایر خدمات دانشگاهی؛
22-6- همکاری تخصی با حضوه کاربردی مرتبط.

ماده 23- اهم وظایف عضو آموزشی که وظایف مدیریت به عهده ندارد، عبارت است از:

23-1- تدریس در دانشگاه، برای اعضای تمام وقت و نیمه حضوری به میزان 8 الی 13 واحد موظف تدریس در هفته با توجه به مراتب دانشگاهی عضو (مربی آموزشیار13، مربی آموزشی 12، استادیار آموزشی 10، دانشیار آموزشی 9 و استاد آموزشی 8 واحد موظف) تعیین می گردد.
23-2- پژوهش و فناوری.
23-3- به عهده گرفتن مسئولیت راهنمایی و پاسخگویی به سوالات دانشجویان.
23-4- راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله های دانشجویی
23-5- خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده سازی آنها با عملیات صحرایی.
23-6- حضور در شوراها و کمیته ها و هیاتهای ممتحنه ذیربط.
 23-7- مشارکت و حضور در فعالیت ها و کارگاههای آموزشی و فرهنگی و دانش افزایی.
23-8- شناسایی مسائل و چالشهای کاربردی و تبدیل آن به پروژه های کاربردی.
23-9- انجام سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و رئیس دانشکده و یا رئیس دانشگاه به عضو محول می شود.
تبصره 1 - تعیین میزان واحد موظف اعضای آموزشی در دانشکده به نحوی صورت می پذیرد که متوسط واحد موظف تدریس مجموع اعضای دانشکده، کمتر از متوسط واحد موظف مراتب تعیین شده در بند 1 این ماده نباشد.
تبصره 2- تعیین میزان واحد موظف اعضای آموزشی نافی مفاد ماده ((21)) این آیین نامه و تبصره های آن نخواهد بود.
تبصره 3- اعضای تمام وقت آموزشی که طرح های پژوهشی ارزنده در دست اجرا دارند و باید وقت بیشتری را صرف امور پژوهشی نمایند، بنا به پیشنهاد مدیر گروه و تایید رئیس دانشکده و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه می توانند قسمتی از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشی نمایند. مشروط به اینکه ساعات موظف تدریس آنان از نصف میزان حداقل مندرج در بند یک این ماده کمتر نباشد.

 

 

  اساتید بخش معماری

 

اسـاتـید بــخـش مـعـمـــــــــاری

ردیف

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی

رشته

زمینه تخصص (گرایش)

تلفن

کارنامه آموزشی پژوهشی وبسایت

1

مغاره

محمدرضا

دانشیار

عمران

مهندسی عمران

36131018

2 شریف حمیدرضا

دانشیار

معماری

معماری

36131021

3

فلاح

محمد حسن

استادیار

معماری

فن ساختمان

36131020

4

نیک‌کار

محمد

استادیار

معماری

معماری

36131023

5

علی‌آبادی

محمد

استادیار

معماری

معماری اسلامی

36131025

6 مصلی نژاد منصور استادیار عمران مهندسی عمران 36131018

7

فتاحی

کاوه

استادیار

معماری

طراحی شهری

36131023

8

اختیاری

مریم

استادیار

معماری

روانشناسی محیط

36131062

9

حبیبی

امین

استادیار

معماری

معماری اقلیم

36131078

10

ذاکری

سید  محمد  حسین

استادیار

معماری

طراحی پژوهشی

36131027

11

دانشمند 

سارا

استادیار

معماری

معماری

36131058

12 وکیلی نژاد

رزا

استادیار

معماری

معماری

36131059

13 قنبری

جاوید

استادیار

معماری

تکنولوژی معماری(فناوری نوین)

تکنولوژی  ساختمان (بومی)

36131018
14 عبدی حجت اله

استادیار

معماری

معماری مرمت 36131019
15

حائری

ساناز

مربی

معماری

مبانی زیبا شناسی

36131062

 

 

   اساتید بخش شهرسازی 

اسـاتـید بــخـش شـــــهرســـــازی

ردیف

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی

رشته

زمینه تخصص (گرایش)

تلفن

کارنامه آموزشی و پژوهشی وبسایت

1

سلطانی

علی

استاد

شهر سازی

طراحی شهری

36131067

2 بذرگر

محمدرضا

استادیار

شهر سازی

بافت های تاریخی – فضای شهری

36131034

3

ایزدی

حسن

استادیار

جغرافیا

برنامه ریزی روستایی

36131032

4

حاجی‌پور

خلیل

استادیار

شهر سازی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

36131082

5

حسین‌پور

محمد

استادیار

شهر سازی

آمایش فضا

36131039

6

لطفی

سهند

استادیار شهر سازی طراحی شهری

36131040

7

شعله

مهسا

استادیار

شهر سازی

طراحی شهری

36131040

8

صادقی

علیرضا

استادیار

شهرسازی

طراحی شهری

36131070

9 روستا مریم

استادیار

شهر سازی

طراحی شهری

36131022
10 آراسته مجتبی استادیار شهر سازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای 36131030

 

 

 

  اساتید بخش هنر

اسـاتـید بــخـش هــــــنـــر

ردیف

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی

رشته

زمینه تخصص (گرایش)

تلفن

کارنامه آموزشی و پژوهشی وبسایت
1

ظفرمند

سید جواد

دانشیار

طراحی صنعتی

مدیریت طراحی صنعتی 36131065
2

فیزابی

بهمن

استادیار

گرافیک

نقوش معماری

36131043

3

زارع خلیلی

فتح اله

استادیار

هنر مدرن

عکاسی

36131051

4

غروی منجیلی

فریبا

استادیار

پژوهش هنر

ارتباط تصویری ،انیمیشن

36131091

5

میرزاابوالقاسمی

محمد صادق

استادیار

پژوهش هنر

تاریخ هنر ومطالعات هنر و معماری اسلامی

36131044

6 رحمانی اشکان استادیار صنایع دستی فرش، هنرهای سنتی 36131088
7 مقنی پور مجید رضا استادیار

پژوهش هنر

فرش - مطالعات تطبیقی هنر

36131089

8

سیدی

سید علی اکبر

مربی

مرمت و هنرهای سنتی

رنگ ،هنرهای سنتی

36131043

9

سامانیان

ساسان

مربی

مرمت

مرمت آثار فرهنگی و تاریخی

36131047

10

اسدی

شهریار

مربی

گرافیک

گرافیک

36131047
11 اثنی عشری

سید محمد خلیل

مربی

طراحی صنعتی

مدیریت طراحی محصول

36131044