اعضای هیات علمی بخش هنر

اعضای هیات علمی بخش هنر


نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محل اخذ مدرک

مرتبه

علمی

سال

استخدام

پست الکترونیک

نوع همکاری

سیدجواد ظفرمند

دکتری

طراحی صنعتی

ژاپن

دانشیار

1377

Zafarmand@shirazu.ac.ir

تمام وقت

اشکان رحمانی

دکتری

هنرهای سنتی

ترکیه

استادیار

1395

Rahmani.ashkan@yahoo.com

تمام وقت

فتح اله زارع خلیلی

دکتری

علوم هنری (عکاسی)

فرانسه

استادیار

1388

Zarekhalili@yahoo.com

تمام وقت

ساسان سامانیان

دکتری

مرمت اشیاء

اصفهان

استادیار

1384

Samanian_sa@yahoo.com

تمام وقت

سیدعلی اکبر سیدی

دکتری

پژوهش هنر

اصفهان

استادیار

1381

Seyyedi01@gmail.com

تمام وقت

فریبا غروی منجیلی

دکتری

علوم هنری (سینمای کودک)

فرانسه

استادیار

1387

gharavifariba@yahoo.com

تمام وقت

بهمن فیزابی

دکتری

پژوهش هنر

اصفهان

استادیار

1374

Bahman.faizabi@gmail.com

تمام وقت

مجیدرضا مقنی پور

دکتری

پژوهش هنر

تهران

استادیار

1395

moghanipour@shirazu.ac.ir

تمام وقت

محمدصادق میرزاابوالقاسمی

دکتری

پژوهش هنر

تربیت مدرس تهران

استادیار

1393

Abolqasemi.s@gmail.com

تمام وقت

شهریار اسدی

فوق لیسانس

گرافیک

تهران

مربی

1384

Shahriar.asadi@gmail.com

تمام وقت

سیدمحمدخلیل اثنی عشری

فوق لیسانس

طراحی صنعتی

تهران

مربی

1380

r_esnaashari@yahoo.com

تمام وقت