اعضای هیات علمی بخش هنر

اعضای هیات علمی بخش هنر


نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محل اخذ مدرک

مرتبه

علمی

سال

استخدام

نوع همکاری

سیدجواد ظفرمند

دکتری

طراحی صنعتی

ژاپن

دانشیار

1377

تمام وقت

اشکان رحمانی

دکتری

هنرهای سنتی

ترکیه

استادیار

1395

تمام وقت

فتح اله زارع خلیلی

دکتری

علوم هنری (عکاسی)

فرانسه

استادیار

1388

تمام وقت

ساسان سامانیان

دکتری

مرمت اشیاء

اصفهان

استادیار

1384

تمام وقت

سیدعلی اکبر سیدی

دکتری

پژوهش هنر

اصفهان

استادیار

1381

تمام وقت

فریبا غروی منجیلی

دکتری

علوم هنری (سینمای کودک)

فرانسه

استادیار

1387

تمام وقت

بهمن فیزابی

دکتری

پژوهش هنر

اصفهان

استادیار

1374

تمام وقت

مجیدرضا[i1]  مقنی پور

دکتری

پژوهش هنر

تهران

استادیار

1395

تمام وقت

محمدصادق میرزاابوالقاسمی

دکتری

پژوهش هنر

تربیت مدرس تهران

استادیار

1393

تمام وقت

شهریار اسدی

فوق لیسانس

گرافیک

تهران

مربی

1384

تمام وقت

سیدمحمدخلیل اثنی عشری

فوق لیسانس

طراحی صنعتی

تهران

مربی

1380

تمام وقت