اعضای هیئت علمی بخش معماری

اعضای هیئت علمی بخش معماری


 

نام و نام خانوادگی  

مدرک تحصیلی 

رشته تحصیلی

زمینه تخصص(گرایش) 

مرتبه علمی 

محمد رضا مغاره

دکتری  عمران مهندسی عمران

دانشیار

حمید رضا شریف

دکتری  معماری آموزش معماری دانشیار
محمد حسن فلاح (بازنشسته) دکتری  معماری فنی ساختمان استادیار
محمد نیک کار  دکتری  معماری معماری استادیار
محمد علی آبادی دکتری معماری معماری اسلامی استادیار
منصور مصلی نژاد دکتری مهندسی عمران مکانیک خاک و پی دانشیار
کاوه فتاحی دکتری معماری طراحی شهری و معماری استادیار
مریم اختیاری دکتری معماری روانشناسی محیط استادیار
امین حبیبی دکتری معماری معماری اقلیم  استادیار
سید محمد حسین ذاکری دکتری معماری طراحی پژوهشی استادیار
سارا دانشمند دکتری معماری معماری استادیار
رزا وکیلی نژاد دکتری  معماری معماری دانشیار
جاوید قنبری دکتری معماری تکنولوژی معماری-معماری بومی استادیار
حجت اله عبدی اردکانی دکتری معماری تاریخ معماری- مرمت استادیار
ساناز حائری  دکتری معماری مبانی زیبا شناسی استادیار
مرحوم جمشید بهبود(بازنشسته)        
مرحوم کاظم معمار ضیای(بازنشسته)