اعضای سالانه انجمن های علمی

اعضای سالانه انجمن های علمی


 

  • اعضای شورای مرکزی انجمن علمی شهرسازی دانشگاه شیراز

 

 

 

  • اعضای شورای مرکزی انجمن علمی معماری دانشگاه شیراز

 

  • اعضای شورای مرکزی انجمن علمی هنر دانشگاه شیراز

 

  • اعضای شورای مرکزی انجمن علمی فرش دانشگاه شیراز