استاد نمونه آموزشی،پژوهشی و سرآمد فرهنگی

استاد نمونه آموزشی،پژوهشی و سرآمد فرهنگی


 

ردیف 

نام و نام خانوادگی  عضو هیات علمی

عنوان بخش

 سال تحصیلی

1

مرحوم دکتربهمن فیزابی

هنر

1385

2

مهندس کبگانی

شهرسازی

1387

3

دکترعبدالرضا پاکشیر

شهرسازی

1388

4

مهندس سامان سامانیان

هنر

1389

5

دکتر محمد رضا مغاره

معماری

1390

6

دکتر سهند لطفی

شهرسازی

1391

7

مهندس شهریار اسدی

هنر

1392

8

مهندس ساناز حائری

معماری

1394

9

مهندس سید علی اکبر سیدی

هنر

1395

10

دکتر حمید رضا شریف

معماری

1396

11

دکتر حسن ایزدی

شهرسازی

1397

12

دکتر فتح اله زارع خلیلی

هنر

1398

13 دکتر محمد نیک کار معماری 1399
14

دکتر مهسا شعله

شهرسازی

1399

15 دکتر مجیدرضا مقنی پور هنر 1400

16

دکتر مهسا شعله (استاد سرآمد فرهنگی)

شهرسازی

1401

17

دکتر علیرضا صادقی

شهرسازی

1401

18

دکتر رزا وکیلی نژاد (استاد نمونه پژوهشی)

معماری

1401

19 دکتر مریم روستا(پژوهشگر برگزیده گروه علوم انسانی و هنر)  شهرسازی 1402
20 دکتر محمد‌صادق میرزاابوالقاسمی(استاد سرآمد فرهنگی) هنر 1403
21 دکترمریم روستا(استاد سرآمد فرهنگی) شهرسازی 1403
22 دکترحجت‌الله عبدی‌اردکانی(استاد سرآمد آموزشی) معماری 1403