استاد نمونه آموزشی

استاد نمونه آموزشی


 

ردیف

نام و نام خانوادگی  عضو هیات علمی

عنوان بخش

سال تحصیلی

1

مهندس بهمن فیزابی

هنر

1385

2

مهندس کبگانی

شهرسازی

1387

3

دکترعبدالرضا پاکشیر

شهرسازی

1388

4

مهندس سامان سامانیان

هنر

1389

5

دکتر محمد رضا مغاره

معماری

1390

6

دکتر سهند لطفی

شهرسازی

1391

7

مهندس شهریار اسدی

هنر

1392

8

مهندس ساناز حائری

معماری

1394

9

مهندس سید علی اکبر سیدی

هنر

1395

10

دکتر حمید رضا شریف

معماری

1396

11

دکتر حسن ایزدی

شهرسازی

1397

12

دکتر فتح اله زارع خلیلی

هنر

1398