استاد علی اضغر تجویدی

استاد علی اضغر تجویدی


آقای علی اصغر تجویدی استاد بخش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز موفق به کسب عنوان چهره ماندگار استان فارس در سال 1391 گردید. وی از آخرین هنرمندان هنر نگارگری معاصر در شیراز است. وی پس از آشنایی با استاد محمود فرشچیان نزد ایشان به فراگیری هنر نگارگری پرداخت.