اساتید حق التدریس بخش شهرسازی

اساتید حق التدریس بخش شهرسازی


نام و نام خانوادگی  

مدرک تحصیلی

رشته  تحصیلی

زمینه تخصص (گرایش)

مهیار اردشیری

استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای

عبد الرضا پاکشیر

استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 سیدمجدالدین مصاحب فوق لیسانس شهرسازی نقشه برداری

محمد کبگانی

مربی بازنشسته دانشگاه شیراز

فوق لیسانس شهرسازی GIS
حسین فهیمی زاده  فوق لیسانس شهرسازی طراحی شهری

 

 

 

 

فوق لیسانس