اساتید حق التدریس

اساتید حق التدریس


 

نام  و نام خانوادگی

 رشته

مدرک تحصیلی

زمینه تخصص

مهیار اردشیری

(استادیار بازنشسته بخش شهرسازی)

شهرسازی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

عبد الرضا پاکشیر

(استادیار بازنشسته بخش شهرسازی)

شهرسازی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

سید مجدالدین مصاحب 

شهرسازی

فوق لیسانس

نقشه برداری

 محمد کبگانی

(مربی بازنشسته بخش شهرسازی)

شهرسازی

فوق لیسانس

GIS

حسین فهیمی زاده

شهرسازی

فوق لیسانس

طراحی شهری

 

 

* اساتیدی که  ترم  جاری فعال هستند
*اساتیدی که  ترم جاری فعال نیستند