ارتقا مرتبه اعضا هیات علمی

ارتقا مرتبه اعضا هیات علمی


 

ردیف

نام و نام خانوادگی  عضو هیات علمی

مرتبه

بخش

توضیحات

سال تحصیلی

1

دکتر علی سلطانی

استاد

شهرسازی

اولین استاد تمام شهرسازی در استان فارس

1395

2

دکتر  سید جواد ظفرمند

دانشیاری

هنر

اولین دانشیار هنر در استان فارس

1395

3

دکتر حمید رضا شریف

دانشیاری

معماری

اولین دانشیار معماری در استان فارس

1395

 

با توجه به این که  دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز  ، اساتید با بیشترین مرتبه های علمی دانشگاهی نسبت به سایر دانشگاه­های جنوب کشور دارا است، به عنوان یک قطب علمی در حوزه های هنر، معماری و شهرسازی در منطقه جنوب کشور می تواند محسوب شود