ارتقا مرتبه اعضا هیات علمی

ارتقا مرتبه اعضا هیات علمی


 

نام و نام خانوادگی  

مرتبه

بخش

توضیحات

سال تحصیلی

دکتر علی سلطانی

استاد

شهرسازی

اولین استاد تمام شهرسازی در استان فارس

1395

دکتر  سید جواد ظفرمند

دانشیاری

هنر

اولین دانشیار هنر در استان فارس

1395

دکتر حمید رضا شریف

دانشیاری

معماری

اولین دانشیار معماری در استان فارس

1395

دکتر رزا وکیلی نژاد

دانشیار

معماری

ارتقا از استادیاری به دانشیاری

1402

دکتر اشکان رحمانی 

دانشیار

هنر

ارتقا از استادیاری به دانشیاری

1402

 

با توجه به این که  دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز  ، اساتید با بیشترین مرتبه های علمی دانشگاهی نسبت به سایر دانشگاه­های جنوب کشور دارا است، به عنوان یک قطب علمی در حوزه های هنر، معماری و شهرسازی در منطقه جنوب کشور می تواند محسوب شود.